Svenska kyrkan Sollefteå

Sollefteå kyrka

Under medeltiden fanns i Sollefteå en gråstenskyrka troligen sedan 1200- talet. Kyrkan ombyggdes 1770 och förseddes med ett nytt torn 1804 - 1811. Vid restaurering 1949 - 1950 försågs kyrkan med nya bänkar och de ursprungliga färgerna på altaruppsats och predikstol framtogs.  

 

solkyrk.jpg (15211 bytes)
multrakyrk.jpg (9599 bytes)

Multrå kyrka

Invigningen av den nya kyrkan i skedde 1869. Man hade då antagit byggmästare 1863. Den gamla medeltida kyrkan infogades i den nya kyrkan som sakristia och på taket har kyrktuppen från den gamla kyrkan fått plats

Sånga kyrka

Sånga medeltidskyrka är byggd över en undergörande källa. Interiören bär prägel av den restaurering som skedde på 1770-talet, så såväl altaruppsats, predikstol, nummertavla och bänkar nyanskaffades. Klockstapeln är byggd omkring 1850.

sangkyrk.jpg (10759 bytes)
overlanneskyrk.jpg (11872 bytes)

Överlännes kyrka

Överlännäs medeltida kyrka är den enda av Ådalens medeltidskyrkor som även i sin placering fått behålla sin medeltida prägel. Klockstapeln är placerad i väster. Genom en brand i prästgården saknas alla handlingar om kyrkan före 1835.

Boteå kyrka

Boteå kyrka är sannolikt en av de äldsta medeltida kyrkor i Ådalen. 1788 byggdes den första tornbyggnade vilken har ombyggts under 1850 talet. Inredningen är i huvudsak från 1700- och 1800-talet.

botkyrk.jpg (10967 bytes)
edskyrk.jpg (12397 bytes)

Eds kyrka

Eds medeltidskyrka finner du på nipkanten vid Ångemanälven efter  Turistvägen mot Resele, just där Turistvägen   har tagit av från Riksväg 90. På 1700-talet renoverades kyrkan och en tornbygnad upfördes. 1891 fick kyrkan sin nuvarande yttre utforming

Resele kyrka

Resele nya kyrka uppfördes åren 1834-41 av byggmästaren Lars David Getting efter ritningar av Axel Nyström. Det är en salkyrka med ingång och vapenhus i väster och sakristia och torn i öster. Den har restaurerats 1982

reskyrk.jpg (14922 bytes)
edselkyrk.jpg (9910 bytes) Edsele Kyrka

Graninge brukskapell

Graninge brukskapell började byggas 1759 och har som andra brukskapell åttkantig form. Den nyvarande klockstapeln är från 1867 och är liksom kyrkan åttkantig. Den senaste ombyggnade skedde 1952 då sakristian inreddes. Graninge församling är nu annex till Långsele församling

grankyrk.jpg (8667 bytes)
langkyrk.jpg (11205 bytes)

Långsele kyrka

Långsele nya kyrka invigdes 1828. Den är byggd i nyklassicicmens ande med stora fönster och ljus interiör

helgumkyrk.jpg (10977 bytes)

Helgums kyrka

Grunden till Helgums nya kyrka lades 1786 och bygget påbick fram till 1790 varefter den färdigställdes under 1790 talet och målades röd. 1854 byggdes det nya tornet som sammanbyggdes med kyrkan.

Ramsele gamla kyrka

Ramsele gamla kyrka omnämnes första gången 1273. Dem är uppförd i gråsten med båda gavelröstena och det branta taket spånklädda. En hög smål dörr på södra väggen leder in i kyrkan. Under 1920-talet restaurerades medeltidskyrkan och återfick huvudparten av sin gamla intredning, huvudparten från 1600- och 1700-talet

ramkyrk.jpg (18462 bytes)
ramselkyrk.jpg (13588 bytes)

Ramsele nya kyrka

Ramsele nya ligger imponerande storslagen inbäddad bland stora björkar och tallar. Den invigdes 1858. Enligt ej obekräftade   uppgifter är publikrekordet i kyrkan 1200 personer.

juskyrk.jpg (23162 bytes)

Junsele Kyrka

I Junsele fanns från 1200 talet och framöver ett flertal träkyrkor. Men under 1800-talets mitt framkom önskemål om en ny, större och modernare kyrka. 1885 invigdes den nya kyrkan. Kyrkan är en stenkyrka med torn i väster och med ett utbyggt femsidigt kor i öster. Den har restaurerats senaste gången 1970-71 under ledning av arkitekten T Wilke.

Näsåkers kyrka naskyrk.jpg (11169 bytes)
galsjo.jpg (25446 bytes) Gålsjö nya kapell